Понеділок - П'ятниця 
 9.00 - 18.00
Субота - 9.00 - 17.00

Неділя - вихідний

Joomla модули на http://joomla3x.ru и компоненты.

ЦЕ ВИ ПРОЧИТАЄТЕ В ЖУРНАЛАХ ТА ЗБІРНИКАХ

(Липень-жовтень 2017 р.)

Соціальна медицина. Організація охорони здоров’я

 1. Антипкін Ю. Педіатрія на роздоріжжі реформ // Ваше здоров’я. – 2016. - № 49/50. – С. 12-13.
 2. Бобкова О. В. Актуальність профілактичної спрямованості роботи лікаря загальної практики/сімейної медицини відносно проблем репродуктивного здоров’я серед підлітків груп ризику // Сучасні медичні технології. – 2015. - № 4. – С. 79-83.   
 3. Высокотехнологичная система здравоохранения в Японии // Therapia. – 2016. - № 10. – С. 3-7.
 4. Курченко О. В. Почему украинцы умирают рано: основная причина и возможный путь борьбы за продолжительность жизни / О. В. Курченко,             А. М. Бойко // Здоров’я України. – 2017. - № 2. – С. 36-37.
 5. Лехан В. Успішні реформи первинки без шаблонів і міфів: світовий досвід // Ваше здоров’я. – 2017. - № 3-4. – С. 12-13.
 6. Лехан В. М. Оцінка ролі лікарів первинної ланки у вирішенні поширених медичних проблем пацієнтів на підставі аналізу профілів лікарської діяльності / В. М. Лехан, Л. В. Крячкова, В. І. Колеснік // Сучасні медичні технології. – 2015. - № 4. – С. 4-11.
 7. Тернова С. Управління закладом: як капітану не стати піратом? : Головний лікар ЛПЗ: підготовка, вимоги світових стандартів // Ваше здоров’я. – 2016. - № 47/48. – С. 8-10.
 8. Які медичні послуги в Україні будуть платними? // Новости медицины и фармации в Украине. – 2016. - № 14. – С. 22-23.
 9. Зупанец И. А. Полипрагмазия, полифармация, полифармакотерапия, фармакомания – названия разные, а проблема одна… // Здоров’я України. – Сер. «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія». – 2016. - № 4. –           С. 26-27. 
 10. Каминский А. В. Метформин или все же… метформин? : История, мифы, реальность, новые механизмы действия, плейотропные эффекты и особенности применения / А. В. Каминский, И. А. Киселева // Здоров’я України. – Сер. «Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади». – 2016. - № 4. – С. 3, 6-7.
 11. Коноплева Л. Ф. Рамиприл в кардиологии: выбор врача и пациента                 / Л. Ф. Коноплева, Г. В. Мостбауер // Здоров’я України. – Сер. «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2016. - № 6. – С. 22-23.
 12. Пішак В. П. Погляд на ефекти мелатоніну / В. П. Пішак,                                    М. І. Кравчанська, О. В. Пішак // Сучасна гастроентерологія. – 2016. - № 5. –          С. 118-122.
 13. Радченко О. М. Побічні ефекти діуретичної терапії та шляхи їх подолання: школа лікаря-практика // Рациональная фармакотерапия. – 2016. - № 3. – С. 5-10.
 14. Современные аспекты гиперчувствительности к местным анестетикам в Украине / И. П. Кайдашев, Н. И. Дегтярь, И. А. Мормоль [и др.] // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2016. - № 6. – С. 17-24.
 15. Шафранський В.В. Використання комунікацій в системі громадського здоров’я / В.В. Шафранський, Г.О. Слабкий // Сучасні медичні технології. – 2016. - № 1. – С. 92-94.  

Фармакологія. Фармація. Токсикологія

Медична техніка та обладнання

Туберкульоз

 1. Актуальні питання хіміорезистентного туберкульозу у вагітних                          / М. І. Сахелашвілі, М. М. Савула, І. Л. Платонова [та ін.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2016. - № 3. – С. 41-45.
 2. Доцільність застосування інфузійних форм протитуберкульозних препаратів для хворих на мультирезистентний туберкульоз у скороченому режимі хіміотерапії / Н. А. Литвиненко, Г. О. Варицька, М. І. Гуменюк [та ін.]  // Український пульмонологічний журнал. – 2016. - № 4. – С. 19-23.
 3. Ефективність і недоліки функціонування протитуберкульозної служби в Україні / Ю. І. Фещенко, В. М. Мельник, В. Г. Матусевич [та ін.]                                   // Український пульмонологічний журнал. – 2016. - № 2. – С. 5-8.
 4. Константиновська О. С. Туберкульоз у пацієнтів похилого та старечого віку: особливості патогенезу, клініко-рентгенологічного перебігу, лікування: огляд // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2016. - № 3. –              С. 86-92. 
 5. Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання ведення хворих на хіміорезистентний туберкульоз на стаціонарному та амбулаторному етапах», (м. Київ, 31 берез. 2016р.) // Український пульмонологічний журнал. – 2016. - № 2. – С. 26-42.
 6. Особливості сучасної ситуації з туберкульозу в Україні / Ю. І. Фещенко, В.М. Мельник, С.В. Зайков [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. – 2016. - № 1. – С. 5-9.

                              

Онкологія

 1. Дідик І.В. Рак передміхурової залози як світова проблема. Поширеність, фактори ризику, своєчасність діагностики: огляд літератури // Український медичний часопис. – 2016. - № 3. – С. 62-65.
 2. Ермилова Е. В. Скрининг в целях выявления рака молочной железы на современном этапе: доказательная база, перспективные скрининговые методы, анализ скрининговых программ и их развитие в Украине и мире. Ч. 1                   // Therapia. – 2016. - № 11. – С. 29-32.
 3. Кваченюк А. М. Сучасний стан діагностики та лікування медулярного раку щитоподібної залози: лабораторна діагностика / А. М. Кваченюк,               Д. В. Рейзін // Здоров’я України. – Сер. «Онкологія». – 2016. - № 4. – С. 57-58. 
 4. Коваль С. С. Оцінка ефективності застосування методики інтеграції даних ОФЕКТ/МРТ для діагностики гліальних пухлин головного мозку                     / С. С. Коваль, С. С. Макеєв, Т.Г. Новікова // Український неврологічний журнал. – 2016. - № 3. – С. 29-34.
 5. Котенко К. Неотложная абдоминальная хирургия у онкологических больных. Онкологи – специалистам общей лечебной сети: по матер. науч.-практ. конф., (г. Тернополь, 12-13.09.2016 p.) // Здоров’я України. – Сер. «Онкологія». – 2016. - № 4. – С. 6-8.
 6. Котенко К. Современные методы диагностики и лечения онкогинекологических заболеваний. Кратко о важном: (обзор отдельных докладов на ХIII съезде онкологов и радиологов Украины, (г. Киев, 26-28.05.2016 p.) // Здоров’я України. – Сер. «Онкологія». – 2016. - № 4. – С. 32-33.
 7. Лаврик Г. В. Ультразвукова семіотика метастазів у печінку пухлин різних локалізацій, діагностичні можливості методу. Поліморфізм зображень: Аналітичний огляд літератури та результати власних досліджень // Сучасні медичні технології. – 2016. - № 1. – С. 54-64.
 8. Лісний І. І. Місце мультимодальної аналгезії в програмі ERASв онкології // Здоров’я України. – Сер. «Онкологія». – 2016. - № 5. – С. 55.
 9. Мальцев Д. В. Прорыв в иммунотерапии опухолей: возможности пембролизумаба // Здоров’я України. – Сер. «Онкологія». – 2016. - № 5. – С. 43-46.
 10. Марушко Е. Коррекция анемии в онкологической практике: обзор                 // Здоров’я України. – Сер. «Онкологія». – 2016. - № 4. – С. 47.
 11. Рак мочевого пузыря: руководство Национальной онкологической сети США (NCCN) : Аспекты терапии инвазивного заболевания // Здоров’я України. – Сер. «Онкологія». – 2016. - № 5. – С. 33-35.
 12. Супрессорные клетки миелоидного происхождения – новая терапевтическая цель в онкологии: обзор литературы / И.А. Громакова, П.П. Сорочан, Н.Э. Прохач [и др.] // Український радіологічний журнал. – 2016. - № 3. – С. 66-75.
 13. Товкай О. А. Метастатичні новоутворення надниркових залоз: питання хірургічної тактики / О. А. Товкай, С. М. Черенько // Львівський медичний часопис. – 2016. - № 2. – С. 17-22.
 14. Фомін П. Д. Хірургічна тактика у хворих на гострокровоточивий колоректальний рак / П. Д. Фомін, П. В. Іванчов, О. М. Андрусенко // Здоров’я України. – Сер. «Хірургія. Ортопедія. Травматологія». – 2016. - № 4. – С. 22-24.
 15. Эффективность и осложнения химиотерапии больных раком легких / Ю.В. Думанский, В.А. Степко, О.В. Синяченко [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2016. - № 3. – С. 17-23.
 16. Белоусова О.Ю. Инновации в детской гастроэнтерологии и нутрициологии в практике семейного врача / О.Ю. Белоусова, Ю.В. Марушко // Здоров’я України. – Сер. «Педіатрія». – 2016. - № 4. – С. 46-48.
 17. Канабар Д. Практичний підхід до лікування лихоманки низького ризику в дітей // Здоров’я України. – 2017. - № 2. – С. 3.
 18. Князькова И.И. К вопросу о безопасности медикаментозной терапии в педиатрии: обзор // Здоров’я України. – Сер. «Педіатрія». – 2016. - № 4. –        С. 56-58. 
 19. Марушко Ю. В. Гіпертензивний криз у дітей: невідкладна допомога                   / Ю. В. Марушко, Г. Г. Шеф, Т. В. Гищак // Здоров’я України. – Сер. «Педіатрія». – 2016. - № 3. – С. 52.
 20. Марценковский И.А. Тикозные расстройства: диагностика и терапия: обзор / И.А. Марценковский, К.В. Дубовик // Здоров’я України. – Сер. «Педіатрія». – 2016. - № 4. – С. 70-73.
 21. Матеріали науково-практичної конференції «Інфекційні захворювання у дітей. Сучасний погляд на діагностику, лікування та профілактику», (м. Київ, 24.03.2016 р.) // Актуальная инфектология. – 2016. - № 2. – С. 142-154.
 22. Проблемні питання диференціальної діагностики жовтяниць у дітей. Випадки з практики: клінічна лекція / С. О. Комарьов, О. В. Виговська,                   Л. О. Палатна [та ін.] // Актуальная инфектология. – 2016. - № 2. – С. 9-17.
 23. Раманатан Р. Современные подходы к реанимации недоношенных новорожденных: слово экспертам и практикам / Р. Раманатан,                                 Т. К. Знаменская, В. В. Белая // Здоров’я України. – Сер. «Педіатрія». – 2016. - № 4. – С. 52-53.
 24. Современные концепции лечения боли у детей, находящихся в отделении неотложной терапии / B. S. Klauss, L. Salligaris, St. M. Green,                     E. Barbi // Therapia. – 2016. - № 11. – С. 6-13.
 25. Шарікадзе О. В. Ефективність сучасної алергодіагностики та алерген-специфічної імунотерапії у дітей // Астма та алергія. – 2016. - № 2. – С. 39-44.

Педіатрія

                  

Медична радіологія. Рентгенологія

 1. Бакай О. О. Комплексне ультразвукове дослідження із застосуванням еластографії для діагностики доброякісної та злоякісної патології шийки матки / О. О. Бакай, Т. С. Головко // Сучасні медичні технології. – 2016. - № 1. –              С. 65-68.
 2. Котенко К. Проблема лучевого проктита и современные возможности ее решения: обзор // Здоров’я України. – Сер. «Онкологія». – 2016. - № 5. –              С. 52-53. 
 3. Променева терапія в комплексному лікуванні злоякісних пухлин головного мозку у дітей / Д. С. Мечев, В.П. Івчук, М.В. Соколовська [та ін.]               // Український радіологічний журнал. – 2016. - № 2. – С. 45-48.
 4. Роль магнитно-резонансной томографии в диагностике ранних осложнений при синдроме диабетической стопы / Г. В. Цвигун, Л. Д. Цыбенко, Н. И. Хеда, С. А. Сапа // Therapia. – 2016. - № 10. – С. 22-23.
 5. Ультразвукова абляція (HIFU) – високотехнологічна альтернатива в лікуванні пацієнток із міомою тіла матки / Т. М. Козаренко, І. Ю. Карачарова, В. М. Гончаренко [та ін.] // Український медичний часопис. – 2016. - № 5. –               С. 58-60.      
 6. Фищенко Я. В. Применение радиочастотной абляции при болях в спине // Здоров’я України. – Сер. «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2016. - № 3. – С. 56-57.                      

Медицина невідкладних станів

 1. Гострі отруєння: Уніфікований клінічний протокол екстреної медичної допомоги : затверджений наказом МОЗ України № 34 від 15.01.2014 р.                      // Острые и неотложные состояния в практике врача. – 2016. - № 3-4. – С. 44-54.
 2. Гострі респіраторні інфекції, в тому числі грип : Уніфікований клінічний протокол екстреної медичної допомоги : затверджений наказом МОЗ України № 34 від 15.01.2014 р. // Острые и неотложные состояния в практике врача. – 2016. - № 2. – С. 19-25.
 3. Іскра Н. І. Особливості планування функції та структури відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги багатопрофільних лікарень на основі досвіду США / Н. І. Іскра, В. П. Печиборщ, В. Ю. Кузьмін // Острые и неотложные состояния в практике врача. – 2016. - № 5. – С. 5-14.
 4. Масивна кровотеча з кінцівок: Уніфікований клінічний протокол екстреної медичної допомоги: затверджений наказом МОЗ України № 612 від 21.06.2016 р. // Острые и неотложные состояния в практике врача. – 2016. -          № 5. – С. 46-59.
 5. Носова кровотеча: Уніфікований клінічний протокол екстреної медичної допомоги : затверджений наказом МОЗ України №  34 від 15.01.2014 р. // Острые и неотложные состояния в практике врача. – 2016. - № 2. – С. 35-39.
 6. Обструкція дихальних шляхів стороннім тілом: Уніфікований клінічний протокол екстреної медичної допомоги : затверджений наказом МОЗ України № 34 від 15.01.2014 р. // Острые и неотложные состояния в практике врача. – 2016. - № 2. – С. 26-34.
 7. Стандарти надання невідкладної допомоги при травмі: ATLS – перспективи імплементації в Україні / А. С. Тележний, О. Я. Михальчук,                 М. В. Лизогуб [та ін.] // Новости медицины и фармации в Украине. – 2016. -              № 15. – С. 3-4.
 8. Усенко Л. В. Сердечно-легочная и церебральная реанимация: новые рекомендации Европейского совета по реанимации 2015: справочник специалиста / Л. В. Усенко, А. В. Царев, Ю. Ю. Кобеляцкий // Новости медицины и фармации в Украине. – 2016. - № 14. – С. 12-16. 

Внутрішні хвороби

 1. Баринов А. Н. Боль и старение – особенности лечения пожилых пациентов: обзор / А. Н. Баринов, Л. Т. Ахмеджанова, К. А. Махинов                        // Здоров’я України. – 2017. - № 1. – С. 38-40.
 2. Вакцинация. О работе врача с противниками прививок // Новости медицины и фармации в Украине. – 2016. - № 15. – С. 23.
 3. Колесник М. Неинфекционные заболевания: фокус на профилактику              // Український медичний часопис. – 2016. - № 3. – С. 13-16.
 4. Милославський Д. К. Сучасні погляди на роль і місце лікувально-профілактичної дієтетики при захворюваннях внутрішніх органів: огляд                // Український терапевтичний журнал. – 2016. - № 3. – С. 83-92.
 5. Про утворення Національної служби здоров’я України: проект постанови Кабміну. 4 етапи реформ докладно // Новости медицины и фармации в Украине. – 2016. - № 15. – С. 16-17.
 6. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Гендерна дистрофія» : затверджений наказом МОЗ України № 972 від 15.09.2016 р. // Медицинские аспекты здоровья мужчины. – 2016. - № 3. – С. 10-29.
 7. Юзвишина О.В. Нові стратегії лікування актуальних хвороб: фокус на цитопротекцію: лікарю-практику // Український медичний часопис. – 2016. - № 4. – С. 89-90.        
 8. Гендерна дистрофія: Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги : затверджений наказом МОЗ № 972 від 15.09.2016 р.                                  // НейроNEWS. Психоневрология и нейропсихиатрия. – 2016. - № 7. – С. 44-65.
 9. Желудочковые нарушения ритма и профилактика внезапной сердечной смерти: обзор рекомендаций Европейского общества кардиологов 2015                    / Н. Т. Ватутин, Е. В. Склянная, Е. В. Ещенко [и др.] // Практична ангіологія. – 2016. - № 2. – С. 5-33.
 10. Клінічний протокол профілактики серцево-судинних захворювань на первинній ланці // Український медичний часопис. – 2016. - № 5. – С. 91-96.
 11. Новое в рекомендациях по проведению первичного чрескожного коронарного вмешательства при инфаркте миокарда с элевацией сегмента ST             / Н. Т. Ватутин, Е. В. Ещенко, Е. С. Гасендич, Ю. П. Гриценко // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2016. - № 3. – С. 47-49.
 12. Рекомендации Европейского общества кардиологов и Европейского респираторного общества по диагностике и лечению легочной гипертензии 2015 // Новости медицины и фармации в мире. – 2016. - № 14. – С. 14-19.
 13. Рекомендации ESCпо лечению фибрилляций предсердий (2016)                    // Здоров’я України. – 2017. - № 1. – С. 10-11.
 14. Сучасні можливості функціональної діагностики в кардіологічній практиці: по матер. наук.-практ. конф. «Функціональна діагностика серцево-судинних хвороб», (17.03.2016 p.) // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2016. - № 3. – С. 69-74.
 15. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Профілактика серцево-судинних захворювань» : затверджений наказом МОЗ № 564 від 13.06.2016 р. // Новости медицины и фармации в Украине. – 2016. - № 16. – С. 31.                           
 16. Гаврисюк В. К. Принципы диагностики идиопатического легочного фиброза / В. К. Гаврисюк, И. В. Лискина // Український пульмонологічний журнал. – 2016. - № 3. – С. 53-58.
 17. Гогунская И. В. Новые направления в диагностике и лечении аллергических заболеваний верхних дыхательных путей / И. В. Гогунская,              О. А. Наумова, Т. Ю. Холоденко // Український пульмонологічний журнал. – 2016. - №
 18. Дзюблик Я. А. Новые возможности терапии больных ХОЗЛ с различным риском обострений // Український пульмонологічний журнал. – 2016. - № 2. – С. 52-53.
 19. Інновації у лікуванні бронхіальної астми / Ю. І. Фещенко,                         Ю. М. Фещенко, П. Рітіла [та ін.] // Здоров’я України. – Сер. «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія». – 2016. - № 4. – С. 29.
 20. Коваленко Д. Рациональная эмпирическая антибиотикотерапия внебольничной пневмонии: Обзор современных рекомендаций // Здоров’я України. – Сер. «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія». – 2016. -          № 3. – С. 24.
 21. Майданник В. Г. Гостра обструкція дихальних шляхів у дітей: сучасні принципи невідкладного лікування / В.Г. Майданник, Л.В. Беш // Здоров’я України. – Сер. «Педіатрія». – 2016. - № 4. – С. 22-23.
 22. Матеріали V науково-практичної конференції «Актуальні проблеми лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень», (м. Київ, 14 квіт. 2016р.) // Український пульмонологічний журнал. – 2016. - № 2. –              С. 46-70. 
 23. Митюряева-Корнийко И. А. Острые респираторные инфекции и их осложнения: работа над ошибками // Здоров’я України. – Сер. «Педіатрія». – 2016. - № 4. – С. 30-32.
 24. Охотнікова О. М. Актуальні респіраторні віруси як індуктори бронхообструктивних захворювань у дітей і можливості антивірусної терапії               / О. М. Охотнікова, І. В. Дзюблик, С. М. Руденко // Астма та алергія. – 2016. - № 2. – С. 29-38.                                     
 25. Безшапочный С. Б. Современные методы консервативного лечения в оториноларингологии : по итогам науч.-практ. конф., (г. Киев, 3-4.10.2016 p.)                 / С.Б. Безшапочный, С.М. Пухлик // Здоров’я України. – 2016. - № 20. – С. 37-38.
 26. Гавриленко Ю. В. Острый средний отит у детей: стартовая антибиотикотерапия // Здоров’я України. – 2016. - № 23. – С. 23.
 27. Гавриленко Ю. В. Современный подход к выбору препарата для местной терапии хронического тонзиллита // Здоров’я України. – Сер. «Педіатрія». – 2016. - № 3. – С. 32-33.
 28. Митюряева-Корнийко И. А. Тонзиллофарингит: современные представления о заболевании, особенности антибиотикотерапии // Український медичний часопис. – 2016. - № 3. – С. 81-88.
 29. Мищенко Н. Антибиотикотерапия в ЛОР-практике: пять вопросов, на которые должен ответить врач перед принятием решения: обзор // Здоров’я України. – Сер. «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія». – 2016. -             № 4. – С. 36. 
 30. Молочек Ю. А. Современные подходы к диагностике и лечению тонзиллофарингитов: обзор международных руководств // Актуальная инфектология. – 2016. - № 3. – С. 9-16.
 31. Осипова Л. С. Современный взгляд на проблему лечения аллергического ринита / Л. С. Осипова, Л. В. Кузнецова // Астма та алергія. – 2016. - № 2. – С. 75-85.
 32. Пухлик С. М. Аллергический ринит и отит / С. М. Пухлик, С. В. Зайков // Здоров’я України. – 2016. - № 19. – С. 48-49.
 33. Сорокалат Ю. В. О резервах снижения тяжести тугоухости у детей с перинатальной патологией / Ю. В. Сорокалат, Т. М. Клименко // Сучасні медичні технології. – 2016. - № 1. – С. 74-79.
 34. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Гострий риносинусит» : затверджений наказом МОЗ № 85 від 11.02.2016 р.             // Новости медицины и фармации в Украине. – 2016. - № 13-14. – С. 32, 31-34.

Серцево-судинні хвороби

Хвороби органів дихання

Оториноларингологія

Захворювання органів травлення

 1. Алгоритм диференційної діагностики захворювань кишечника у дітей              / Т. О. Крючко, І. М. Несіна, О. А. Пода, І.О. Коленко // Дитячий лікар. – 2016. - № 3. – С. 21-25.
 2. Алкогольна хвороба печінки: короткий довідник лікаря // Здоров’я України. – Сер. «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2016. - № 4. – С. 30-31.
 3. Аутоиммунный гепатит: клинические практические рекомендации (в сокращении) / Европейская ассоциация по изучению болезней печени                       // Новости медицины и фармации в мире. – 2016. - № 16. – С. 16-18.
 4. Ведення пацієнтів із запальними захворюваннями кишечника (хвороба Крона, виразковий коліт) у закладах, які надають первинну медичну допомогу : за матер. «Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Запальні захворювання кишечника (хвороба Крона, виразковий коліт)», адаптована версія // Therapia. – 2016. - № 10. – С. 38-43.
 5. Конев В.Г. Комбинирование амбулаторных проктологических операций и процедур в лечении геморроидальной болезни / В. Г. Конев,             В. Т. Гейнц // Хірургія України. – 2011. - № 4. – С. 86-92.
 6. Милославський Д. К. Особливості лікувально-профілактичного харчування при гастроентерологічній патології, яка перебігає на тлі провідних «хвороб цивілізації» // Сучасна гастроентерологія. – 2016. - № 5. – С. 108-117.
 7. Пахомова И.Г. Изжога: современные принципы обследования и лечения пациентов: обзор // Здоров’я України. – 2016. - № 21. – С. 70-71.
 8. Пузир Н. В. Клінічне значення кислототворної функції шлунка та мікрофлори травного тракту у розвитку жовчнокам’яної хвороби: огляд                             / Н. В. Пузир, П. В. Федорук // Сучасна гастроентерологія. – 2016. - № 5. –            С. 123-130.
 9. Стратегия ведения пациентов с запорами : рек. Американской ассоциации гастроэнтерологов // Рациональная фармакотерапия. – 2016. - № 3. – С. 49-52.
 10. Сучасні підходи до діагностики та ведення хворих із холестатичним синдромом: наступність надання допомоги на амбулаторно-поліклінічному та стаціонарному рівнях / С. В. Данилюк, Л. В. Хіміон, Т. М. Будько [та ін.] // Рациональная фармакотерапия. – 2016. - № 2. – С. 5-9.                    
 11. Мочалов Ю. О. Особливості надання стоматологічної допомоги пацієнтам зі злоякісними пухлинами : Довідник спеціаліста / Ю. О. Мочалов, П. Станко, Г.Ч. Пруц // Новости медицины и фармации в мире. – 2016. - № 10. – С. 18-19; № 12. – С. 18-19.  

Стоматологія

         

Хвороби кровотворних органів.

Ендокринологія

 1. Авер’янов Є.В. Нові можливості лікування хворих на гемофілію А в умовах клінічного стаціонару / Є.В. Авер’янов, В.І. Семеняка, А.Р. Рибаков // Новости медицины и фармации в Украине. – 2016. - № 13. – С. 16-17.
 2. Бабінець Л. С. Інфекційні чинники у формуванні патології підшлункової залози / Л. С. Бабінець, О. Р. Шайген // Здоров’я України. – 2017. - № 1. – С. 22.
 3. Зелінська Н. Б. Дитяча ендокринологічна служба сьогодні // Здоров’я України. – Сер. «Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади». – 2016. - № 4. – С. 22-25.
 4. Зелінська Н.Б. Практичні алгоритми в дитячій ендокринології. Діабет дорослого типу в молодих (MODY). Цукровий діабет 1 типу. Цукровий діабет 2 типу // Український журнал дитячої ендокринології. – 2016. - № 2. – С. 62-70.
 5. Зелінська Н.Б. Практичні алгоритми в дитячій ендокринології. Діабетичний кетоацидоз. Гіпоглікемія // Український журнал дитячої ендокринології. – 2016. - № 3. – С. 71-77.
 6. Маньковский Б. Н. Диабетология: что нового в клинических рекомендациях? // Здоров’я України. – Сер. «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2016. - № 5. – С. 51-52.
 7. Маньковский Б. Н. Инсулинотерапия при СД 2 типа: основные правила, спорные моменты и типичные ошибки // Здоров’я України. – Сер. «Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади». – 2016. - № 3. – С. 38-39.
 8. Никберг И. И. Сахарный диабет в профессиональной деятельности семейных врачей Австралии // Новости медицины и фармации в мире. – 2016. - № 12. – С. 20-21.
 9. Соколова Л. К. Сахароснижающая терапия у больных сахарным диабетом высокого сердечно-сосудистого риска. Новые перспективы или прежние сомнения? // Здоров’я України. – Сер. «Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади». – 2016. - № 3. – С. 26-27.
 10. Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Цукровий діабет 1 типу у дітей». Ч. 1 // Український журнал дитячої ендокринології. – 2016. - № 3. – С. 54-70.            
 11. Аббуд А. Гендерные различия состояния иммунного статуса у больных псориазом // Сучасні медичні технології. – 2016. - № 1. – С. 19-23.
 12. Атопічний дерматит: Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги : затверджений наказом МОЗ України № 670 від 04.07.2016 p.                    // Рациональная фармакотерапия. – 2016. - № 3. – С. 53-62.
 13. Ведення хворих на атопічний дерматит : за матер. «Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Атопічний дерматит», адаптована версія // Therapia. – 2016. - № 7-8. – С. 56-60.
 14. Головач И. Ю. Значение курения в развитии псориатрического артрита и псориаза: справочник специалиста // Новости медицины и фармации в Украине. – 2016. - № 16. – С. 10-12.
 15. Калюжна Л. Д. Місце топічних глюкокортикоїдів у лікуванні дерматитів різної етіології // Український медичний часопис. – 2016. - № 4. – С. 67-71.
 16. Марушко Ю. В. Ксероз (сухість шкіри) у дітей: огляд / Ю. В. Марушко, Т. В. Гищак, Т. В. Іовіца // Здоров’я України. – Сер. «Педіатрія». – 2016. - № 3. – С. 4-5.
 17. Матвеева Л. Папилломавирусная инфекция кожи: новое об известном: обзор // Здоров’я України. – 2016. - № 21. – С. 16-17.
 18. Олійник І. О. Можливості ранньої діагностики артропатичного псоріазу          / І. О. Олійник, К. Є. Іщейкін, О. А. Гаврилюк // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2016. - № 7. – С. 16-19.
 19. Ошивалова О. О. Дерматоскопічні особливості актинічного кератозу             // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2016. - № 5. – С. 44-45.                           
 20. Антибактериальная терапия инфекций мочевыводящих путей: за и против / И. И. Горпинченко, Г. Н. Дранник, В. И. Зайцев [и др.] // Здоров’я України. – Сер. «Урологія. Нефрологія. Андрологія». – 2016. - № 3. – С. 42-43.
 21. Аутосомно-домінантний полікістоз нирок та рекомендації із застосування толваптану : Симпозіум № 215. Післядипломна освіта. Рекомендовано нефрологам, сімейним лікарям, терапевтам // Новости медицины и фармации в Украине. – 2016. - № 10. – С. 30-31.
 22. Давидов М. И. Влияние растительного препарата Канефрон Н на результаты дистанционной ударно-волновой литотрипсии / М. И. Давидов,            А. М. Игошев // Здоров’я України. – Сер. «Урологія. Нефрологія. Андрологія». – 2016. - № 3. – С. 25-26.
 23. Лікування пацієнтів з хронічною хворобою нирок V стадії: судинний доступ у хворих, які лікуються методом гемодіалізу : Уніфікований клінічний протокол вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги : затверджений наказом МОЗ України № 89 від 11.02.2016 р. // Український журнал нефрології та діалізу. – 2016. - № 3. – С. 5-15.
 24. Маковецкая М. Анемия и диализ: возможности медикаментозной коррекции анемического синдрома у пациентов с хронической почечной недостаточностью // Здоров’я України. – 2016. - № 22. – С. 46-47.
 25. Некрасова В. К. Применение препарата ПАКТОКРИН в комплексном лечении хронического простатита / В. К. Некрасова, Н. А. Коломийчук                       // Медицинские аспекты здоровья мужчины. – 2016. - № 2. – С. 54-57.
 26. Пасєчніков С. П. Цистит: етіопатогенез, класифікація, клінічна картина, діагностика, лікування // Український медичний часопис. – 2016. - № 4. –                 С. 34-37.    
 27. Порушення нутриційного статусу у хворих, які лікуються перитонеальним діалізом: школа нефролога / І. О. Дудар, А. Ю. Шимова,              Е. К. Красюк, І. В. Буржинська // Український журн. нефрології та діалізу. – 2016. - № 2. – С. 56-60.
 28. Почечные аспекты рака легких : справочник специалистa                                   / Ю. В. Думанский, О. В. Синяченко, О. Ю. Столярова [и др.] // Новости медицины и фармации в мире. – 2016. - № 14. – С. 20-21.
 29. Галушко О.А. Лихоманка при гострому інсульті: проблеми діагностики та лікування // Новости медицины и фармации в мире. – 2016. - № 14. – С. 3-6.
 30. Глузман С. О причинах тяжелейшей ситуации в детской психиатрии               // Вестник ассоциации психиатров Украины. – 2015. - № 3. – С. 60.
 31. Горанський Ю. І. Карбамазепін у лікуванні епілепсії: аспекти лікування / Ю. І. Горанський, В. М. Герцев // Здоров’я України. – Сер. «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2016. - № 3. – С. 62-64.
 32. Деменція: Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та паліативної медичної допомоги : затверджений наказом МОЗ № 736 від 19.07.2016 р. // НейроNEWS. – 2016. - № 8-9. – С. 55-61.
 33. Зозуля І.С. Організація та надання медичної допомоги при гострих порушеннях мозкового кровообігу на догоспітальному та госпітальному етапах / І.С. Зозуля, А.О. Волосовець, А.І. Зозуля // Український медичний часопис. – 2016. - № 4. – С. 24-28.
 34. Калашник Л. Руководство по комбинированной терапии болезни Альцгеймера : зарубежный опыт // НейроNEWS. – 2016. - № 7. – С. 35-38.
 35. Калашник Л. Руководство по лечению биполярного аффективного расстройства : зарубежный опыт // НейроNEWS. – 2016. - № 8. – С. 41-48.
 36. Калашник Л. Руководство по лечению эпилептического статуса у детей и взрослых : доклад комитета Американского общества по изучению эпилепсии // НейроNEWS. – 2016. - № 5. – С. 34-42.
 37. Сидоренко И. Руководство по медикаментозному лечению мигрени : обзор научно обоснованных рекомендаций Европейской федерации неврологических обществ // НейроNEWS. – 2016. - № 5. – С. 30-32.

Дерматологія

Урологія

Невропатологія. Психіатрія.

Нейрохірургія

Інфекційні та паразитарні хвороби

 1. Анизакидоз. Клинический случай из практики: рыбный паразит                     / Д. Ш. Мачарадзе, А. В. Максимова, Д. Ф. Байгильдина [и др.] // Здоров’я України. – Сер. «Педіатрія». – 2016. - № 3. – С. 56.
 2. Виноград Н.О. Гарячка західного Нілу – актуальна інфекція в Україні / Н.О. Виноград, У.А. Шуль // Львівський медичний часопис. – 2016. - № 2. –        С. 4-6.
 3. Голубовська А.О. Гострі кишкові інфекції: сучасні методи інтенсивної терапії / О.А. Голубовська, О.А. Галушко // Острые и неотложные состояния в практике врача. – 2016. - № 2. – С. 15-18.
 4. Досвід проведення дегельмінтизації у дітей / Ю.В. Марушко,                Ю.І. Тодика, Н.А. Зелена, О.Ю. Степанищенко // Актуальная инфектология. – 2016. - № 2. – С. 18-23.
 5. Дуда О.К. Краснуха: особливості перебігу в дорослих: клінічна лекція / О.К. Дуда, А.О. Беклеміщева, В.О. Бойко // Новости медицины и фармации в Украине. – 2016. - № 12. – С. 16-17.
 6. Ершова И. Б. Инфекция, вызванная вирусом Зика / И. Б. Ершова,                Т. Ф. Осипова // Актуальная инфектология. – 2016. - № 2. – С. 67-70.
 7. Лисий А. В. Поліомієліт в світі та Україні: проблема чи ні? : лекція                 // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2016. - № 4. – С. 10-17.
 8. Особливості сальмонельозу у дітей на сучасному етапі / О.В. Корбут, О.А. Дмитрієва, Г.Г. Юхименко [та ін.] // Актуальная инфектология. – 2016. -           № 3. – С. 78-82.
 9. Попович О.О. Лайм-бореліоз: сучасна проблема інсектології: клінічна лекція // Актуальная инфектология. – 2016. - № 3. – С. 114-122.
 10. Характеристика та деякі особливості перебігу ускладнень кору у дорослих / А.П. Голуб, О.К. Дуда, М.В. Окружнов [та ін.] // Актуальная инфектология. – 2016. - № 2. – С. 144.

Венерологія

 1. Майоров М. В. Генитальный кандидоз: актуальность проблемы                           / М. В. Майоров, С. И. Жученко, О. Л. Черняк // Здоров’я України. – Сер. «Гінекологія. Акушерство. Репродуктологія». – 2016. - № 4. – С. 28-29.
 2. Современный взгляд на особенности лечения хламидиоза и TORCH-инфекций : по итогам науч.-практ. конф., (г. Киев, 23-24.11.2016 г.)                               / Н. И. Лисяный, О. В. Горбунова, К. Р. Нуриманов [и др.] // Здоров’я України. – 2017. - № 2. – С. 22-23. 

ВІЛ/СНІД

 1. Коррекция бактериальными препаратами дисбиотических изменений кишечника ВИЧ-инфицированных / Е. Н. Горобченко, А. Г. Дьяченко,                     Е. М. Савинова, Т. В. Майстат // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2016. - № 3. – С. 58-63.
 2. Мультирезистентный туберкулез и КО-инфекция ВИЧ/ТБ: особенности эпидемической ситуации в Украине и Белоруссии / Л. Д. Тодорико,                   В. И. Петренко, С. Б. Вольф [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби,                      ВІЛ-інфекція. – 2016. - № 3. – С. 10-16.
 3. Сопутствующая патология у пациентов с ВИЧ-инфекцией : по итогам форума, (г. Киев, 30 сент.–1 окт. 2016 г.) / С. Н. Антоняк, О. А. Голубовская,               Г. Мойле [и др.] // Здоров’я України. – 2016. - № 21. – С. 18-19. 
 4. Кобеляцкий Ю.Ю. Новые тенденции в послеоперационном обезболивании: лекция // Здоров’я України. – Сер. «Хірургія. Ортопедія. Травматологія». – 2016. - № 4. – С. 12-13.
 5. Крыжевский В.В. Госсипибома: современный взгляд на проблему : обзор / В. В. Крыжевский, Н .А. Мендель, Ю. В. Павлович // Хірургія України. – 2016. - № 3. – С. 124-130.
 6. Матвійчук Б. О. Абдомінальний сепсис – проблемні аспекти діагностики і лікування // Здоров’я України. – Сер. «Хірургія. Ортопедія. Травматологія». – 2016. - № 4. – С. 41.
 7. Недашківський С.М. Інфузійна терапія в періопераційному періоді / С.М. Недашківський, О.А. Галушко // Острые и неотложные состояния в практике врача. – 2016. - № 5. – С. 42-45.
 8. Нечитайло М. Ю. Особливості формування гепатикоєюноанастомозів методом високочастотного електрозварювання м’яких тканин в клінічній практиці / М. Ю. Нечитайло, А. І. Гуцуляк, І. І. Булик // Здоров’я України. – Сер. «Хірургія. Ортопедія. Травматологія». – 2016. - № 4. – С. 37-38.
 9. Новые тенденции в современной анестезиологии и интенсивной терапии : по матер. VII Национального конгресса анестезиологов, (г. Днепро, 21-23.09.2016 г.) / Л. В. Новицкая-Усенко, В. И. Черний, Ф. С. Глумчер [и др.] // Здоров’я України. – Сер. «Хірургія. Ортопедія. Травматологія». – 2016. - № 4. – С. 42-45.
 10. Переяслов А. А. Вибір методу хірургічного лікування пахвинних гриж у новонароджених: що краще? / А. А. Переяслов, А. О. Дворакевич // Хірургія України. – 2016. - № 3. – С. 61-66.
 11. Ткаченко Р.А. Периоперационная анемия: как ее лечить и как это делать правильно : аспекты лечения // Здоров’я України. – Сер. «Хірургія. Ортопедія. Травматологія». – 2016. - № 4. – С. 39-40.
 12. Тодуров Б.М. Диагностика и лечение острой и хронической тромбоэмболии легочной артерии // Здоров’я України. – Сер. «Хірургія. Ортопедія. Травматологія». – 2016. - № 3. – С. 19.
 13. Трибушной О.В. Сепсис у больных с осложненным синдромом диабетической стопы. Взгляд на проблему // Сучасні медичні технології. – 2015. - № 4. – С. 95-100.
 14. Фототерапия в лечении гнойно-воспалительных процессов в хирургии : лекция / В. В. Бойко, Ю. В. Иванова, Е. В. Мушенко [и др.] // Здоров’я України. – Сер. «Хірургія. Ортопедія. Травматологія». – 2016. - № 4. – С. 46-48.                                              

Хірургія

Травматологія. Ортопедія

 1. Аландаренко В. В. ЛАЦЕРТА – новый подход к лечению трофических язв нижних конечностей: обзор // Здоров’я України. – Сер. «Хірургія. Ортопедія. Травматологія». – 2016. - № 3. – С. 35.
 2. Головач И. Ю. Остеопороз, остеопоротические переломы, нарушения всасывания кальция при применении ингибиторов протонной помпы                             // Новости медицины и фармации в Украине. – 2016. - № 8. – С. 20-21.
 3. Комплексная терапия остеоартроза с позиций доказательной медицины // Рациональная фармакотерапия. – 2016. - № 3. – С. 23-28.
 4. Макогончук А. В. Применение препарата ДЕНЕБОЛ таблетки и ДЕНЕБОЛ гель в практике врача-травматолога // Новости медицины и фармации в мире. – 2016. - № 9. – С. 16-19.
 5. Мищенко Н. Обновленные рекомендации ESCEOЗдоров’я України. – Сер. «Хірургія. Ортопедія. Травматологія». – 2016. - № 3. – С. 21-24.
 6. Терещенко О. Який нестероїдний протизапальний препарат є найефективнішим при остеоартриті?// Здоров’я України. – 2016.-            № 24. – С. 10.
 7. Шищук В. Д. Наслідки лікування переломів діафізу плечової кістки                / В. Д. Шищук, А. М. Терехов, С. О. Крива // Український медичний часопис. – 2016. - № 5. – С. 85-86.
 8. Яременко О. Б. Анкилозирующий спондилит: возможно ли замедлить прогрессирование болезни?: особенности диагностики и терапевтической тактики //Здоров’я України. – Сер. «Хірургія. Ортопедія. Травматологія». – 2016. - № 4. – С. 4-6.
 9. Яременко О. Б. Мультимодальный подход к лечению болевого синдрома при остеоартрозе / О. Б. Яременко, А. М. Микитенко // Український медичний часопис. – 2016. - № 4. – С. 38-46.
 10. Бойчук И. М. Современные методы диагностики и лечения глазных болезней / И. М. Бойчук, А. П. Малецкий, Р. Э. Назаретян // Здоров’я України. – 2016. - № 23. – С. 48-49.
 11. Бушуева Н. Н. Аккомодация – единый механизм оптической установки глаза к любому расстоянию : обзор // Здоров’я України. – 2016. - № 19. –         С. 62-63.
 12. Гузун О. В. Современные методы терапии возрастной дегенерации макулы // Здоров’я України. – 2016. - № 9. – С. 35.
 13. Деряпа И. В. Воспалительные заболевания глаз и гигиена век // Здоров’я України. – 2017. - № 1. – С. 28-29.
 14. Лукьянчук Е. Современные методы лечения глаукомы // Український медичний часопис. – 2016. - № 3. – С. 8-9.
 15. Радучич О. Инновации в контактной коррекции – 2016 от компании Alcon: новый уровень комфорта глаз // Здоров’я України. – 2016. - № 20. –             С. 47-49.
 16. Сердюченко В. И. Компьютерный зрительный синдром: клиника, лечение, профилактика // Здоров’я України. – 2016. - № 7. – С. 33.

Офтальмологія

Акушерство. Гінекологія

 1. Бардова К. О. Можливі шляхи корекції порушень при неспецифічних вульвовагінітах // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2016. -            № 7. – С. 23-26.
 2. Беременность и роды у женщин с дисплазией соединительной ткани и железодефицитной анемией / Н. В. Керимкулова, Н. В. Никифорова,                           И. Ю. Торшин [и др.] // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2016. - № 4. – С. 67-76.
 3. Бойчук А.В. Сучасні підходи до лікування жінок із запальними процесами внутрішніх статевих органів: симпозіум № 220 / А.В. Бойчук, Т.І. Толокова // Новости медицины и фармации в Украине. – 2016. - № 16. –         С. 28-30.
 4. Веропротвелян П. Н. Современные подходы к ведению пациенток с дисменореей / П. Н. Веропротвелян, И. С. Цехмистренко, Н. П. Веропротвелян // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2016. - № 6. – С. 28-36.
 5. Видиборець С. М. Оптимальний вибір іонних та неіонних препаратів заліза при лікуванні залізодефіцитної анемії у вагітних // Репродуктивна ендокринологія. – 2016. - № 3. – С. 40-45.
 6. Лисица В. Предупреждение материнской смертности вследствие кровопотери // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2016. - № 6. –                С. 22-26.
 7. Логутова Л. С. Анемия у беременных: вопросы этиологии, диагностики и лечения : обзор // Здоров’я України. – Сер. «Гінекологія. Акушерство. Репродуктологія». – 2016. - № 3. – С. 45.
 8. Основні положення Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Аномальні маткові кровотечі» : наказ МОЗ України № 353 від 13.04.2016 р. // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2016. - № 4. –                   С. 36-45.   
 9. Основные подходы к лечению изжоги во время беременности                          / М. В. Майоров, Е. А. Жуперкова, С. И. Жученко, О. Л. Черняк                                   // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2016. - № 6. – С. 49-54.
 10. Особливості застосування антибіотиків під час вагітності та грудного вигодовування / Т. В. Хомченко, О. М. Морозович, В.В. Ващук [та ін.]                 // Здоров’я України. – Сер. «Хірургія. Ортопедія. Травматологія». – 2016. - № 4. – С. 14-16.
 11. Современный подход практического врача к диагностике и лечению инфекционных заболеваний влагалища / П. Н. Веропотвелян,                               И. С. Цехмистренко, Н. П. Веропотвелян, Н. Н. Литвинчук // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2016. - № 5. – С. 45-54.
 12. Стрильчук Л. Почему фолиевой кислоты недостаточно для предупреждения врожденных пороков развития? // Здоров’я України. – Сер. «Гінекологія. Акушерство. Репродуктологія». – 2016. - № 4. – С. 38-39.
 13. Тихомиров А. Л. Современные принципы терапевтического лечения миомы матки // Здоров’я України. – Сер. «Гінекологія. Акушерство. Репродуктологія». – 2016. - № 4. – С. 59-60.
 14. Ткаченко Р. А. Особенности диагностики и интенсивной терапии сепсиса в акушерской практике // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2016. - № 5. – С. 13-19.

Військова медицина

 1. Беленький В. А. Применение современных раневых поливинил-алкогольных повязок при огнестрельных ранах мягких тканей                               / В. А. Беленький, Р. Н. Михайлусов, В. В. Негодуйко // Хірургія України. – 2016. - № 3. – С. 97-102.
 2. Коршняк В. О. Клініко-неврологічні особливості гострого періоду легкої черепно-мозкової травми внаслідок дії вибухової хвилі / В. О. Коршняк, Б. А. Насібуллін, Ю. В. Бовт // Український медичний часопис. – 2016. - № 3. – С. 122-123.
 3. Матяш М. М. Психотерапевтичні стратегії лікування невротичних розладів в учасників бойових дій: довідник спеціаліста / М. М. Матяш,               Л. І. Худенко // Новости медицины и фармации в Украине. – 2016. - № 16. –           С. 19-21. 
 4. Нетребовський В. Боєздатність української армії гальмує бюрократія: репортаж з гарячої точки // Ваше здоров’я. – 2016. - № 43-44. – С. 14-15.
 5. Слєсаренко Ю. О. Етіологічні особливості негоспітальної пневмонії, асоційованої із спалахом гострих респіраторних захворювань, та особливості її перебігу в мобілізованих військовослужбовців Збройних Сил України                   // Актуальная инфектология. – 2016. - № 3. – С. 57-60.
 6. Снєгірьов П. Медичне забезпечення антитерористичної операції: науково-організаційні та медико-соціальні аспекти // Український медичний часопис. – 2016. - № 3. – С. 37-39.
 7. Шекера О. Військовий рубіж медицини: усі – на марші? // Ваше здоров’я. – 2016. - № 41-42. – С. 8-9.