Понеділок - П'ятниця 
 9.00 - 18.00
Субота - 9.00 - 17.00

Неділя - вихідний

nachodki.ru интернет-магазин

Рідкісні видання з фонду Сумської ОНМБ

Передмова

«…Все життя людства осідає в книзі:

племена, люди, держави зникали, а книги залишалися»

Герцен О.

Рідкісні видання з фонду Сумської ОНМБ -2019_1кв   Читати повністю
Рідкісні видання з фонду Сумської ОНМБ -2018           Читати повністю
   
Рідкісні видання з фонду Сумської ОНМБ -2016           Читати повністю                     
                

Книжкові пам’ятки – це своєрідна духовна скарбниця людства, його колективна пам’ять. Зберегти їх, створити ключі до розкриття вміщеної в них інформації, зробити доступним сучасним та майбутнім споживачам документний спадок минулого – обов’язок усіх бібліотек, які мають фонди книжкових пам’яток, зокрема й медичних. Саме ці фонди є базою длявивчення історії медицини та споріднених дисциплін, підготовки фундаментальних видань змедичної проблематики, без чого неможливий як розвиток медичної науки, так і системи підготовки кваліфікованих медичних кадрів.

Упродовж свого багаторічного існування бібліотеки накопичили величезний досвід у збереженні та використанні документів, які на сьогоднішній день є книжковими пам’ятками та представляють величезну цінність для всіх, хто цікавиться ними.

Дослідження фондів бібліотек, реконструкція складу, змісту історичних колекцій, встановлення їх походження надає можливість краще пізнати історію власного народу.

Пропонуємо до Вашої уваги другий випуск бібліографічного покажчика «Рідкісні видання з фонду Сумської ОНМБ». Покажчик включає перелік українських та російських видань в алфавітній послідовності.

Основним мотивом створення покажчика є максимальне розкриття і популяризація бібліотечної колекції медичних друків 1939–1950 рр. із рідкісного та цінного фонду бібліотеки. Покажчик містить передмову, бібліографічний опис стародруків та ілюстрації.

Описи документів складено мовою оригіналу згідно зі стандартами бібліографічного опису ДСТУ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис: загальні вимоги та правила складання», слова та словосполучення скорочено згідно з ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ГОСТ 7.12-93 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила».

При описі кожного видання збережено орфографію і пунктуацію титульного аркуша.

Видання розраховано на спеціалістів медичної галузі та всіх, хто цікавиться питаннями історії медичної науки.

 1. Авдиева Н. Великий подарок людям / Н. Авдиева,  Е. Бирукова ; М-во Здравоохранения СССР, Ин-т санитарного просвещения. – Москва, 1946. – 24 с.
 2. Авербах М. И. Главнейшие формы изменений зрительного нерва / М. И. Авербах. – Москва : Медгиз, 1944. – 125 с.
 3. Авербах М. И. Повреждения глаз и окружающих частей   / М. И. Авербах. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1945. – 87 с.
 4. Альперин М. М. Туберкулез пищеварительного тракта    / М. М. Альперин. – Киев : Госмедиздат УССР, 1950. – 188 с.
 5. Альтгаузен А. Я. Диагностика злокачественных новообразований при микроскопическом исследовании секретов и экскретов / А. Я. Альтгаузен. – Киев : Госмедиздат УССР, 1948. – 190 с.
 6. Андреев Ф. Ф. Передний вывих плеча / Ф. Ф. Андреев. - Москва : Медгиз, 1943. – 128 с.
 7. Аничков С. В. И. П. Павлов как фармаколог   / С. В. Аничков, М. А. Гребенкина. – Москва : Изд-во Академии мед. наук, 1950. – 27 с.
 8. Анохин П. К. Пластика нервов при военной травме периферической нервной системы: теория и приктика : моногр. / П. К. Анохин ; предисл. гл. хирурга Красной Армии акад. Н. Н. Бурденко. - Москва : Медгиз, 1944. – 105 с.
 9. Арапов Д. А. Ингаляционный наркоз / Д. А. Арапов. - Москва : Медгиз, 1949. – 123 с.
 10. Ариевич А. М. Поверхностные дрожжевые поражения кожи и слизистих оболочек / А. М. Ариевич. - Москва : Медгиз, 1949. – 248 с.
 11. Аринкин М. И. Боткин С. П. (1832-1887) / М. И. Аринкин, В. Б. Фербер. - Москва : Медгиз, 1948. – 74 с.
 12. Арустамова А. П. Туберкулез бронхиальных желез у взрослых / А. П. Арустамова. - Москва : Медгиз, 1947. – 159 с.
 13. Асратян Э. А. Павлов П. И. Жизнь и научное творчество   / Э. А. Асратян. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1949. – 208 с.
 14. Бабич Б. К. М. И. Ситенко / Б. К. Бабич. – Киев : Медгиз, 1949. – 64 с. - (Замечательные русские врачи).
 15. Багдасарьян С. М. Бурденко Н. Н. / С. М. Багдасарьян. – Москва, 1948. – 292 с.
 16. Бакулев А. Н. Пневмонэктомия и лобэктомия : моногр.  / А. Н. Бакулев, А. В. Герасимова. – Москва, 1949. – 84 с.
 17. Беленький Н. Г. Парэнтеральное белковое питание человека и животных / Н. Г. Беленький ; Московское о-во испытателей природы. – Москва : ИМОИП, 1950. – 220 
 18. Бердяев А. Ф. Хирургия амбулаторного врача    / А. Ф. Бердяев. – 7-е изд. – Москва : Медгиз, 1949. – 366 с. – (Б-ка практического врача).
 19. Беритов И. С. Общая физиология мышечной и нервной систем : теоретическое и практическое рук. / И. С. Беритов. - Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1948. – Т. 2 : Центральная нервная система. - 640 с.
 20. Берлянд А. С. Пороки сердца / А. С. Берлянд. – Киев : Медгиз, 1948. – 150 с.
 21. Богомолец А. А. (1881-1946) / гл. ред. акад. С. И. Вавилов. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР. – 72 с.
 22. Бронникова М. А. Судебно-медицинское исследование вещественных доказательств / М. А. Бронникова. - Москва : Медгиз, 1947. – 206 с.
 23. Бургер М. Д. Рентгеновская кристаллография   / М. Д. Бургер ; пер. с англ. В. П. Тарасовой. – Москва : Изд-во иностранной лит., 1948. – 484 с. : ил.
 24. Бурчинський Г. І. Нагнійні процеси в легенях    / Г. І. Бурчинський. – Київ : Держ. мед. вид-во УССР, 1950. – 178 с.
 25. Быков К. М. Кора головного мозга и внутренние органы / К. М. Быков. – Москва ; Ленинград : Медгиз, 1947. – 286 с.
 26. Бынин Б. Н. Ортопедическая стоматология / Б. Н. Бынин, А. И. Бетельман. – Москва, 1947. – 396 с.
 27. Вайль С. С. Руководство по патологической гистологической технике. – Ленинград : Медгиз, 1947. – 264 с.
 28. Вайнштейн В. Г. Пластика травматических дефектов кожи / В. Г. Вайнштейн. - Москва : Медгиз, 1946. – 128 с.
 29. Вайсблат С. Н. Применение пенициллина в стоматологической практике / С. Н. Вайсблат. – Киев : Госмедиздат УССР, 1950. – 54 с.
 30. Вайсблат С. Н. Проводниковая анестезия в хирургии зубов и челюстей / С. Н. Вайсблат. – 5-е изд. – Киев, 1948. – 126 с.
 31. Ваксман Е. А. Антагонизм микробов и антибиотические вещества / Е. А. Ваксман ; под. ред. проф. Г. Ф. Гаузе. - Москва : Иностранная лит., 1947. – 392 с.
 32. Виккер М. М. Ошибки распознавания и тактики при остром аппендиците / М. М. Виккер. – Ростов на Дону, 1947. – 40 с.
 33. Воробьев В. П. Анатомия человека : в 5-ти т.    / В. П. Воробьев. – Москва ; Ленинград : Медгиз, 1946. – Т. 1 : Учение о костях. – 352 с.
 34. Воробьев В. П. Атлас анатомии человека : в 5-ти т.  / В. П. Воробьев, Р. Д. Синельников. – Москва ; Ленинград : Медгиз, 1948. – Т. 5 : Учение о нервной системе. Центральная нервная система. – 488 с.
 35. Гамбург А. М. Судебно-медицинская экспертиза обвиняемого / А. М. Гамбург. – Киев : Госмедиздат УССР, 1948. – 187 с.
 36. Гамбург А. М. Судебно-медицинская экспертиза саморанений : краткое пособие для врачей / А. М. Гамбург. – Киев ; Харьков : Госмедиздат УССР, 1946. – 72 с.
 37. Гаммер М. М. Кислородная аппаратура, применяемая в медицинской практике / М. М. Гаммер. – Москва : Медгиз, 1949. – 24 с.
 38. Гарвей В. Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных / В. Гарвей. – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1948. – 236 с.
 39. Гармашева Н. Л. Экспериментальный инфекционный эндометриот : дис. … доктора мед. наук / Н. Л. Гармашева ; под. ред. проф. В. С. Палкина ; Центр акушерства и гинекологии М-ва здравоохранения СССР. – Ленинград, 1947. – 172 с.
 40. Герке А. А. Заболевания околосердечной сумки и их лечение / А. А. Герке. - Москва : Медгиз, 1950. – 200 с.
 41. Гиляровский В. А. Учение о галлюцинациях    / В. А. Гиляровский. – Москва, 1949. – 198 с.
 42. Гиндце Б. Артериальная система головного мозга человека и животных / Б. Гиндце. - Москва : Медгиз, 1946. – Ч. 1. - 75 с.
 43. Гирголав С. С. Раневой сепсис : Патологическая анатомия : сб. / С. С. Гирголав. – Ленинград, 1947. – 202 с.
 44. Гращенков Н. И. Анаэробная инфекция мозга    / Н. И. Гращенков. - Москва : Медгиз, 1944. – 65 с.
 45. Гращенков Н. И. Комариный (японский) энцефалит   / Н. И. Гращенков. – Москва : Изд-во АН СССР, 1947. – 87 с.
 46. Гращенков Н. И. Огнестрельные ранения позвоночника и спинного мозга / Н. И. Гращенков. - Москва : Медгиз, 1946. – 103 с.
 47. Григорьев П. С. Краткий курс венерических и кожных болезней / П. С. Григорьев. - Москва : Медгиз, 1946. – 420 с.
 48. Громашевский Л. В. Возвратный тиф     / Л. В. Громашевский, Г. М. Вайндрах. - Москва : Медгиз, 1946. – 139 с. – (Б-ка практического врача).
 49. Грязнов И. С. Гамалея Н. Ф. / И. С. Грязнов. - Москва, 1949. – 95 с. : ил. – (Деятели советской медицины).
 50. Губергриц А. Я. Внутренняя патология боевой травмы  / А. Я. Губергриц. - Москва : Медгиз, 1946. – 120 с.
 51. Губергриц А. Я. Клиническая оценка даннях лабораторних исследований : пособие для врачей   / А. Я. Губергриц, Л. С. Луканцевер. – Киев : Госмедиздат УССР, 1949. – 175 с.
 52. Гуревич М. О. Психиатрия : учеб. / М. О. Гуревич. - Москва : Медгиз, 1949. – 501 с.
 53. Гуревич М. О. Острые хирургические заболевания брюшной полости / М. О. Гуревич. - Москва : Медгиз, 1949. – 120 с. - (Б-ка практического врача).
 54. Гуревич-Ильин Г. Я. Общая врачебная техника  / Г. Я. Гуревич-Ильин. - Москва : Медгиз, 1946. – 432 с.
 55. Гурштейн Т. В. Цистицеркоз головного мозга   / Т. В. Гурштейн. – Москва, 1947. – 127 с.
 56. Диллон Я. Г. Первичный рак легкого / Я. Г. Диллон. – Москва, 1947. – 420 с.
 57. Догель В. А. Курс общей паразитологи / В. А. Догель. – Ленинград : Учмедгиз, 1947. – 372 с.
 58. Дьяконов П. П. Проводящие пути спинного и головного мезга / П. П. Дьяконов. – Москва : Медгиз, 1946. – 188 с.
 59. Ємченко А. І. Будова і життя людського тіла  / А. І. Ємченко. – Киев : Держмедвидав, 1947. – 72 с.
 60. Егоров А. П. Клетки крови / А. П. Егоров. – Москва : Медгиз, 1950. – 40 с.
 61. Егоров Б. Г. Невринома VIIIнерва / Б. Г. Егоров. – Москва : Медгиз, 1949. – 179 с.
 62. Заблудовская Е. Д. Физиопрофилактика и физиотерапия рахита / Е. Д. Заблудовская ; под. ред. проф. Г. Н. Сперанского. – Москва : Медгиз, 1950. – 132 с. - (Б-ка практического врача).
 63. Закс М. Г. Малые органы большого значения / М. Г. Закс. – Ленинград, 1946. – 70 с.
 64. Зарицкий Л. А. Склерома дыхательных путей  / Л. А. Зарицкий. – Киев : Госмедиздат УССР, 1948. – (Б-ка практического врача).
 65. Зацепин Т. С. Врожденная косолапость и ее лечение в детском возрасте / Т. С. Зацепин. – Москва, 1947. – 96 с.
 66. Зеленин В. Ф. Гипертоническая болезнь / В. Ф. Зеленин. – Москва : Медгиз, 1948. – 28 с.
 67. Зелман, Ваксман. Антибиотики, их природа, получение, применение / В. Зелман. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1946. – 108 с.
 68. Земсков М. В. Поиски таинственной лептоспиры : История одного открытия / М. В. Земсков. – Воронеж : Воронежское обл. книгоизд-во, 1949. – 36 с.
 69. Зернов Д. Н. Руководство по описательной анатомии человека / Д. Н. Зернов. – Москва : Медгиз, 1939. – Т. 1. – 462 с.
 70. Зодиев В. В. Флюорография как метод выявлениясердечно-сосудистых заболеваниях при групповых исследованиях / В. В. Зодиев. – Москва : МИД СССР, 1950. – 88 с.
 71. Иванцов П. Н. Основы методики и техники отпуска электролечебных процедур / П. Н. Иванцов. – Свердловск : Медгиз, 1946. – 115 с.
 72. Израель Б. Е. Мышьяковистый водород. Клиника, патология и терапия отравления / Б. Е. Израель,  Ф. Н. Пожарийский. – Москва : Изд-во АМН СССР, 1947. – 135 с.
 73. История дипломатии / под. ред. В. П. Потемкина. - – Москва : Огиз, 1941. – Т. 1. - 566 с.
 74. Каплан А. Д. Поражение электрическим током и молнией / А. Д. Каплан. – Москва, 1948. – 92 с.
 75. Карлик Л. Н. Мечников (1845-1916) / Л. Н. Карлик. – Москва : Гос. изд-во мед. лит., 1946. – 120 с.
 76. Кассирский И. А. Болезни крови и кроветворной системы / И. А. Кассирский, Г. А. Алексеев. – Москва : Медгиз, 1948. -689 с.
 77. Кассирский И. А. Проблемы и ученые / И. А. Кассирский. – Москва : Медгиз, 1949. – Кн. 1. – 310 с.
 78. Кастанаян Э. М. Болезни поджелудочной железы   / Э. М. Кастанаян. – Ростов на Дону, 1939. – 94 с.
 79. Кекчеев К. Х. Гигиена умственного труда : науч.-популярный очерк / К. Х. Кекчеев. – Москва : Медгиз, 1948. – 104 с.
 80. Кекчеев К. Х. Интерорецепция и проприорецепцияиих значение для клиники / К. Х. Кекчеев. – Казань, 1946. – 185 с.
 81. Киричинский А. Р. Вегетативно-сегментарная физиотерапия / А. Р. Киричинский. – Москва : Медгиз, 1949. – 196 с. : ил.
 82. Книпович М. Ф. Словарь медицинской терминологии : латино-украинско-русский словарь. 2000 слов  / М. Ф. Книпович. - Киев : Госмедиздат УССР, 1948. – 442 с.
 83. Коган Б. Б. Бронхиальная астма / Б. Б. Коган. – Москва : Изд-во АМН СССР, 1950. – 268 с.
 84. Коган Г. И. Клиническое толкование лабораторного анализа / Г. И. Коган, Н. Н. Бобров. – Москва : Медгиз, 1949. – 388 с.
 85. Коган И. С. Пирогов Н. И. / И. С. Коган. – Киев, 1946. – 64 с.
 86. Комаров В. Л. Тимирязев К. А. / В. Л. Комаров. – Москва, 1945. – 228 с.
 87. Кончаловский М. П. Учебник внутренних болезней   / М. П. Кончаловский. – Москва : Наркомздрав СССР ; Медгиз, 1939. – 612 с. : ил.
 88. Конюс Э. М. Истоки русской педиатрии / Э. М. Конюс. – Москва : Медгиз, 1946. – 414 с.
 89. Кримов О. П. Нарис життя та діяльності / О. П. Кримов, М. М. Волкович. – Київ, 1947. – 28 с.
 90. Кримов О. П. Спеціальна хірургія / О. П. Кримов. – Київ, 1948. – 567 с.
 91. Кримов О. П. Черевні грижі / О. П. Кримов. – Київ : Госмедвидав, 1950. – 279 с.
 92. Крюков А. Н. Атлас крови / А. Н. Крюков. – Москва, 1946. – 39 с.
 93. Кушелевский Б. П. Инфекционные заболевания суставов / Б. П. Кушелевский. – 2-е изд. – Свердловск ; Москва : Медгиз, 1945. – 224 с. : ил.
 94. Лазарев А. З. Семиотика и диагностика детских болезней / А. З. Лазарев. - Киев : Госмедиздат УССР, 1947. – 310 с.
 95. Леонтьев А. Н. Восстановление движения : Исследования восстановления руки после ранения   / А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец. – Москва : Сов. наука, 1945. – 231 с.
 96. Лепешинская О. Б. Происхождение клеток из живого вещества и роль живого вещества в организме    / О. Б. Лепешинская. – Москва : Изд-во АМН СССР, 1950. – 304 с.
 97. Лихницкая И. И. Изменения кислородосвязующих свойств крови в эмбриональном периоде / И. И. Лихницкая. – Москва : Изд-во АМН СССР, 1950. – 95 с.
 98. Лозинский А. А. Лекции по общей бальнеологии / А. А. Лозинский. – Москва : Медгиз, 1949. – 368 с.
 99. Лукомский И. Г. Болезни зубов и полости рта : учеб. для зубоврачебных шк. / И. Г. Лукомский. – Москва : Медгиз, 1949. – 336 с.
 100. Лукомский И. Г. Кариес зубов / И. Г. Лукомский. – Москва, 1948. – 236 с.
 101. Лурия А. Р. Восстановление функций мозга после военной травмы / А. Р. Лурия. – Москва, 1948. – 235 с.
 102. Лурье А. Ю. Профилактика, клиника и терапия рака матки : пособие для врачей / А. Ю. Лурье. - Киев : Госмедиздат УССР, 1947. – 64 с. : ил.
 103. Люди русской науки : Очерки о выдающихся деятелях естествознания и техники / под. ред. И. В. Кузнецова. – Москва ; Ленинград : Гос. изд-во технико-теоретической лит., 1948. – Т. 1. – 641 с.
 104. Магазаник Г. Л. Торфолечение / Г. Л. Магазаник. – Ленинград : Медгиз, 1949. – 144 с. - (Б-ка практического врача).
 105. Малиновский А. А. Строение и жизнь человеческого тела / А. А. Малиновский. – Москва : Гостехиздат, 1946. – 56 с.
 106. Манучарян Д. А. Туберкулез кишечника     / Д. А. Манучарян. – Москва : Медгиз, 1948. – 168 с.
 107. Маргорин Е. М. Илья Буяльский / Е. М. Маргорин. – Ленинград, 1948. – 122 с.
 108. Маргулис М. С. Демиелинизирующие болезни нервной системы / М. С. Маргулис. – Москва, 1947. – 151 с.
 109. Маслов М. С. Детские болезни / М. С. Маслов. - Ленинград : Медгиз, 1946. – 552 с.
 110. Маянц А. И. Опухоли почек и верхних мочевых путей   / А. И. Маянц. – Москва : Медгиз, 1949. – 286 с.
 111. Маянц А. И. Туберкулез мочеполовой системы   / А. И. Маянц. – Москва : Медгиз, 1950. – 148 с.
 112. Меркулов Г. А. Краткий курс патолого-гистологической техники / Г. А. Меркулов. – Ленинград, 1940. – 72 с.
 113. Мечников И. И. Академическое собрание сочинений   / И. И. Мечников. – Москва : АМН СССР, 1950. – Т. 6. – 367 с.
 114. Мечников И. И. Избранные биологические произведения / И. И. Мечников. – Москва : Изд-во АН СССР, 1950. – 797 с.
 115. Мечников И. И. Невосприимчивость в инфекционных болезнях / И. И. Мечников. – Москва : Медгиз, 1947. – 698 с.
 116. Мечников И. И. Страницы воспоминаний   / И. И. Мечников. – Москва, 1946. – 280 с.
 117. Мичурин И. В. Избранные сочинения / И. В. Мичурин ; ред. П. Н. Яковлев. – Москва : Изд-во с.-х. лит., 1948. – 791 с.
 118. Михайлов Ф. А. Ранняя диагностика туберкулеза   / Ф. А. Михайлов. – Москва, 1948. – 75 с.
 119. Молчанов В. И. Дифтерия : пособие для врачей и студ.  / проф. В. И. Молчанов. – Свердловск : Медгиз, 1947. – 148 с. : ил.
 120. Мулярчук С. О. Дикорослі лікарські рослини Сумської області / С. О. Мулярчук. – Суми, 1947. – 59 с.
 121. Мыш В. М. Мой путь врача-специалиста / В. М. Мыш. – Новосибирск : Новосибирское обл. гос. изд-во, 1945. – 103 с. : ил.
 122. Мясников А. Л. Болезни печени / А. Л. Мясников. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Медгиз, 1949. – 507 с.
 123. Нервные и психические заболевания военного времени. – Москва, 1948. – 271 с.
 124. Нидхем Дж. История эмбриологии / Дж. Нидхем ; пер. с англ. В. П. Карнова. – Москва : Гос. изд-во иностранной лит., 1947. – 344 с. : ил.
 125. Нисевич Л. Р. О неспецифическом действии препаратов из мочи беременных женщин : моногр. / Л. Р. Нисевич ; 2-й Моковский Гос. мед. ин-т. – Москва ; Ленинград : Медгиз, 1939. – 127 с.
 126. Німецько-український словник. – Київ : Рад. шк., 1948. – 683 с.
 127. Новаченко Н. П. Васкуляризация пересаженной кости (экспериментальное исследование) / Н. П. Новаченко. – Киев ; Харьков : Госмедиздат, 1946. – 208 с.
 128. Обросов А. Н. Физиотерапевтическая техника : краткое рук. для врачей и мед. сестер физиотерапевтических каб. лечебных учреждений. – Москва : Медгиз, 1945. – 116 с. : ил.
 129. Очерки развития медицинской рентгенологии: 50 лет рентгеновых лучей в медицине : сб. / под. ред. С. А. Рейнберга ; ученый секретарь Е. А. Лихтенштейн. – Москва : Медгиз, 1948. – 275 с.
 130. Павлов И. П. Избранные труды по физиологии высшей нервной деятельности / И. П. Павлов ; предисл. д-ра биологических наук проф. О. П. Молчановой. – Москва : Учпедгиз, 1950. – 264 с.
 131. Павлов И. П. К физиологии и патологи высшей нервной деятельности / И. П. Павлов. – Москва : Правда, 1949. – 23 с.
 132. Павлов И. П. Лекции о работе главных пищеварительных желез / И. П. Павлов ; ред. К. М. Быкова. – Москва : Изд-во АН СССР, 1949. – 290 с.
 133. Павлов И. П. Психопатология и психиатрия : избранные произведения / И. П. Павлов. – Москва : Изд-во АМН СССР, 1949. – 235 с.
 134. Павловский Е. Н. Академик К. М. Бэр и Медико-хирургическая академия / Е. Н. Павловский. – Москва ; Ленинград, 1948. – 215 с.
 135. Памяти академика А. А. Заварзина : сб. ст. / под. ред.   Д. Н. Насонова. – Москва ; Ленинград, 1948. – 543 с.
 136. Памяти П. Ф. Лесгафта : сб. ст. / под. ред.   Е. Н. Медынского. – Москва : Физкультура и спорт, 1947. – 124 с.
 137. Петров И. Р. Кислородное голодание головного мозга : экспериментальные матер. / И. Р. Петров. - Ленинград : Медгиз, 1949. – 212 с.
 138. Петровский Б. В. Хирургическое лечение рака пищевода и кардии / Б. В. Петровский. – Москва : Изд-во АМН СССР, 1950. – 171 с.
 139. Петровский Б. В. Хирургическое лечение ранений сосудов / Б. В. Петровский. – Москва, 1949. – 251 с.
 140. Пирогов Н. Начала общей военно-полевой хирургии : в 2-х т. / Н. Пирогов. – Москва ; Ленинград : Медгиз, 1941. –Ч. 1. – 338 с.
 141. Пирогов Н. И. Севастопольские письма и воспоминания       / Н. И. Пирогов. – Москва : Изд-во АМН СССР, 1950. – 652 с.
 142. Помельцов К. В. Флюорография грудной клетки : Метод массового рентгеновского выявления легочного туберкулеза : моногр. / К. В. Помельцов ; Московский обл. научно-исследовательский туберкулезный ин-т. – Москва : Медгиз, 1945. – 119 с. : табл., ил.
 143. Попова Е. Ф. Самопроизвольный угрожающий выкидыш / Е. Ф. Попова. – Москва : Медгиз, 1950. – 71 с. - (Б-ка практического врача).
 144. Протопопов В. П. Патофизиологические основы рациональной терапии шизофрении : пособие для врачей    / В. П. Протопопов. - Киев : Госмедиздат, 1946. – 151 с. : ил.
 145. Пузик В. И. Возрастная морфология сердечно-сосудистой системы человека / В. И. Пузик, А. А. Харьков ; Акад. пед. наук РСФСР. Ин-т шк. гигиены. – Москва ; Ленинград, 1948. – 224 с.
 146. Рабинович К. Н. Борьба с мертворождаемостью в акушерском стационаре / К. Н. Рабинович, А. М. Фой ; Первый Ленинградский мед. ин-т им. Акад. И. П. Павлова. – Ленинград, 1948. – 166 с.
 147. Рапопорт М. Ю. Очерки неврологи черепно-мозговых ранений / М. Ю. Рапопорт. – Москва : Изд-во АМН СССР, 1947. – 186 с.
 148. Рапопорт М. Ю. Неврологическая диагностика опухолей височных долей / М. Ю. Рапопорт. – Москва : Медгиз, 1948. – 291 с.
 149. Рафалькес С. Б. Послеродовые инфекционные заболевания / С. Б. Рафалькес. – Москва : Медгиз, 1948. – 136 с. - (Б-ка практического врача).
 150. Розанов Б. С. Профузные желудочные кровотечения язвенного характера и их хирургическое лечение    / Б. С. Розанов. – Москва : Медгиз, 1950. – 158 с. : ил.
 151. Розанов С. Н. Круп у детей / С. Н. Розанов. – Москва : Медгиз, 1949. – 100 с.
 152. Руководство для врачей по обслуживанию детей в яслях и домах ребенка. – Москва : Медгиз, 1946. – 418 с.
 153. Рябцев М. И. Восстановление движений у парализованных детей / М. И. Рябцев. – Москва ; Ленинград : Медгиз, 1949. – 96 с.
 154. Данило Самойлович : историко-биогр. очерк / ред.  О. И. Караханян ; АМН СССР. – Москва, 1949. – 315 с.
 155. Сандлер Р. Я. Взаимоотношения детей на втором году жизни / Р. Я. Сандлер. – Москва : Медгиз, 1950. – 52 с.
 156. Сандомирский М. И. К аналізу симтомообразования различных форм неврастении : дис. … канд. мед. наук    / д-р М. И. Сандомирский ; Биологическая станция им. акад.   И. П. Павлова Всесоюзного ин-та экспериментальной мед. им. М. Горького. – Ленинград, 1939. – 80 с.
 157. Сафонов В. А. Климент Аркадійович Тімірязев   / В. А. Сафонов. - Львів : Вільна Україна, 1946. – 32 с.
 158. Сборник материалов по проведению противоэпидемических мероприятий на сельском врачебном участке / под общей ред. С. А. Колесникова. – Москва : Медгиз, 1943. – 190 с.
 159. Сент-Джиордьи А. О мышечной деятельности / А. Сент-Джиордьи ; пер. с англ. Я. О. Парнаса. – Москва : Медгиз, 1947. – 176 с.
 160. Серейский М. Я. Новые пути диагностики и лечения эпилепсии / М. Я. Серейский ; Центральный ин-т психиатрии. – Москва : Московский рабочий, 1945. – 92 с.
 161. Серейский М. Я. Стимуляторы нервной системы   / М. Я. Серейский. – Москва : Медгиз, 1943. – 124 с.
 162. Скворцов В. И. Курс фармакологии / В. И. Скворцов. – Москва : Медгиз, 1948. – 615 с.
 163. Скрябин К. И. Трематоды животных и человека : Основы трематологии / К. И. Скрябин. – Москва : Изд-во АМН СССР, 1948. - Т. 2. – 600 с.
 164. Скрябин К. И. Филярии животных и человека : для вет. и мед. врачей и биологов / К. И. Скрябин. – Москва : Сельхозиздат, 1948. – 608 с.
 165. Слободской А. Л. Справочник по переливанию крови  / А. Л. Слободской. – Киев : Госмедиздат УССР, 1949. – 68 с.
 166. Смотров В. Н. Мудров М. Я. (1776-1891) / В. Н. Смотров. – Москва : Гос. изд-во мед. лит., 1947. – 88 с. – (Выдающиеся деятели русской медицины).
 167. Соболев Л. В. К морфологи поджелудочной железы    / Л. В. Соболев. – Москва : Медгиз, 1950. – 160 с.
 168. Соболев С. Л. История микроскопа и микроскопических исследований в России в ХVIIIвеке / С. Л. Соболев. – Москва, 1949. – 606 с.
 169. Стражеско Н. Д. Основы физической диагностики заболеваний брюшной полости : пособие для врачей и студ.   / Н. Д. Стражеско. – Киев : Госмедиздат УССР, 1948. – 235 с. : ил.
 170. Стражеско Н. Д. Профессор В. П. Образцов   / Н. Д. Стражеско. - Киев : Госмедиздат УССР, 1947. – 63 с.
 171. Страшун И. Д. Русский врач на войне : очерки первый и второй / И. Д. Страшун. – Москва : Медгиз, 1947. – 144 с.
 172. Тагер И. Л. Рентгенологическое исследование при дисфагии / И. Л. Тагер ; предисл. засл. деятеля науки проф.  С. А. Рейнберга. – Москва : Медгиз, 1947. – 108 с. : ил.
 173. Теребинский Н. Н. К истории российских и всесоюзних съездов хирургов / Н. Н. Теребинский. – Москва : Медгиз, 1946. – 94 с.
 174. Терновский С. Д. Диагностика некоторых хирургических заболеваний детского возраста / С. Д. Терновский. – 2-е изд. – Москва : Медгиз, 1948. – 128 с.
 175. Тимофеевский А. Д. Эксплантация опухолей человека : моногр. / А. Д. Тимофеевский. – Москва : Изд-во АМН СССР, 1947. - 160 с.
 176. Топорков Ф. М. Инфекционные болезни с основами микробиологии и эпидемиологии ухода за больными : учеб.                   / Ф. М. Топорков. – Москва : Медгиз, 1950. – 352 с. : ил.
 177. Топчан А. Б. Рентгенологический атлас по урологической диагностике / А. Б. Топчан, С. И. Финкельштейн. – Москва : Медгиз, 1947. – 132 с. : ил.
 178. Труды Ленинградского филлиала Всесоюзного института экстремальной медицины. – Москва : Медгиз, 1946. – 216 с.
 179. Тур А. Ф. Пропедевтика детских болезней / А. Ф. Тур. – Ленинград : Медгиз, 1949. – 328 с.
 180. Физиотерапия практического врача / под. ред. доц.  Н. П. Крылова, проф. И. И. Шиманко. – Москва : Медгиз, 1950. – 21 с.
 181. Филатов В. П. Круглый стебель в офтальмологи    / В. П. Филатов. – Москва : Медгиз, 1943. – 28 с.
 182. Филатов В. П. Оптическая пересадка роговицы и тканевая терапия / В. П. Филатов. – Москва : Медгиз, 1945. – 231 с.
 183. Франк-Каменецкий Л. З. О моторной иннервации желудка и двенадцатиперстной кишки, к вопросу об операции парциальной денервации желудка и двенадцатиперстной кишки при язвенной болезни : экспериментально-клинические исслед. / Л. З. Франк-Каменецкий ; под. ред. проф. В. С. Левита. – Москва : Медгиз, 1949. – 111 с.
 184. Фрейфельд Е. И. Гематология / Е. И. Фрейфельд. – Москва : Медгиз, 1947. – 442 с.
 185. Фрумкин А. П. Гематурия и ее клиническое значение  / А. П. Фрумкин. – Москва : Медгиз, 1946. – 63 с.
 186. Фрумкин А. П. Краткая дифференциальная диагностика некоторых психических заболеваний / А. П. Фрумкин. – Киев : Медгиз УССР, 1950. – 198 с.
 187. Футер Д. С. Децеребрационная ригидность у человека   / Д. С. Футер. – Свердловск, 1947. – 185 с.
 188. Ходос Х. Г. Неврозы мирного и военного времени   / Х. Г. Ходос. – Иркутск : Иркутский мед. ин-т, 1947. – 144 с.
 189. Хургина Е. А. Патология стекло видного тела и ее роль в патогенезе от слойки сетчатки : автореф. дис. … д-ра мед. наук / Е. А. Хургина. – Москва ; Ленинград, 1940. – 75 с.
 190. Цоппи Е. Э. В помощь няне-санитарке детского учреждения / Е. Э. Цоппи. – 2-е изд. – Москва : Медгиз, 1950. – 80 с.
 191. Цоппи Е. Э. Работа сестры в детских учреждениях  / Е. Э. Цоппи. – Москва, 1948. – 195 с.
 192. Черногоров И. А. О физиологической природе блокады сердца / И. А. Черногоров. – Москва, 1948. – 150 с.
 193. Шахов С. Д. Аномалии развития зародышей человека   / С. Д. Шахов. - Киев : Госмедиздат УССР, 1950. – 91 с.
 194. Шершевская О. И. Глазное дно при боевой травме глаз и черепа / О. И. Шершевская. – Новосибирск : Новосибирское обл. гос. изд-во, 1950. – 211 с. : ил.
 195. Шершевская О. И. Пересадка роговицы свежим консервированным и фиксированным материалами    / О. И. Шершевская. – Новосибирск, 1940. – 236 с.
 196. Шмидт Г. А. Учение Чарльза Дарвина / Г. А. Шмидт. – Москва, 1947. – 88 с.
 197. Энциклопедический словарь военной медицины : в 6-ти т. / гл. ред. Е. И. Смирнов. – Москва: Гос. изд-во мед. лит., 1946. – Т. 1 : Абсцесс-глаз. – 1328 стб.
 198. Эпштейн И. М. Недержание мочи / И. М. Эпштейн. – Москва : Медгиз, 1949. – 84 с. – (Б-ка практического врача).
 199. Якобсон М. И. Кесонная болезнь. Патология, клиника, профилактика / М. И. Якобсон. – Москва : Медгиз, 1950. – 326 с. : ил.
 200. Яновский Д. Н. Острая лейкемия и ее отношение к сепсису, лимфоидоклеточным ангинам, агранулоцитозу, алейкии и пернициозной анемии / Д. Н. Яновский ; под. ред. акад. Н. Д. Стражеско. - Киев : Госмедиздат УССР, 1940. – 320 с. : ил.